Προφίλ

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Περιβαλλοντική πολιτική:

Η ΖΙΤΑΚΑΤ αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο , υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, μέσω της οποίας στοχεύει και δεσμεύεται για τα παρακάτω :

01

Πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία

02

Πλήρη και διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου SA 8000:2014

03

Την προστασία των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη αποτροπής ατυχημάτων

04

Την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους παιδικής ή εξαναγκασμένης εργασίας

05

Την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους παρενόχλησης, καθώς και πάσης φύσεως διάκριση

06

Την προώθηση ίσων ευκαιριών ατομικής και επαγγελματικής εξέλιξης

07

Την συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με τις ώρες εργασίας και την υπερωριακή και νυκτερινή εργασία

08

Τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων – φυσικών προσώπων

09

Τη συστηματική παροχή ενημέρωσης, σχετικά με την καθιερωμένη Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όλων των αναγνωρισμένων ενδιαφερομένων μερών και αρμοδίων φορέων

10

Τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων και μέσων που απαιτούνται

11

Το συστηματικό έλεγχο όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος

12

Τη πλήρη υποστήριξη του αναφαίρετου δικαιώματος των εργαζομένων στην ελευθερία του συνδικαλίζεσθε και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

13

Το σεβασμό στο δικαίωμα των εργαζομένων για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο

14

Τη πρόληψη και αποτροπή παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού

15

Τη διατήρηση και η προαγωγή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση :

01

Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις απειλές και τους κινδύνους που επηρεάζουν τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισης τους

02

Καθιστά διαθέσιμα στο προσωπικό όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας

03

Εξασφαλίζει τη χρήση προμηθευτών και υπεργολάβων, με υπευθυνότητα και σεβασμό των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

04

Αναγνωρίζει και καλύπτει τις ανάγκες επιμόρφωσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού

05

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση του Συστήματος που εφαρμόζει

06

Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους

07

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανωτικής μονάδας της επιχείρησης

08

Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και αυτοτέλειας της επιχείρησης

09

Ενημερώνει συστηματικά τα στελέχη της επιχείρησης για τις επιμέρους πτυχές του Συστήματος

10

Καθιερώνει σχετική Επιτροπή/Ομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και μηχανισμούς εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων

11

Καθιερώνει μηχανισμούς έλεγχου και αξιολόγησης των προμηθευτών και των υπεργολάβων που χρησιμοποιεί

12

Καθιερώνει διαδικασίες τεκμηριωμένης αντιμετώπισης παραπόνων, καταγγελιών

13

Η Διοίκηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, προστατεύει τον εργαζόμενο από τυχόν κυρώσεις επειδή υπέβαλε παράπονα και προτάσεις βελτίωσης

14

Αποδέχεται και διευκολύνει τον έλεγχο από αρμόδιες αρχές και φορείς

H ΖΙΤΑΚΑΤ θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός της θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στη υλοποίηση της Πολιτικής αυτής. Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή ή τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος της ΖΙΤΑΚΑΤ.

Οποιαδήποτε απαίτηση η παράπονο, μπορεί να σταλεί επιπλέον στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Social Accountability Accreditation Services: [email protected]

Social Accountability International:  [email protected]

Eurocent:  [email protected]

ΖΙΤΑΚΑΤ: [email protected]

Για την Διοίκηση
Ημερομηνία : 01/03/2024

Δ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΖΙΤΑΚΑΤ αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο , υιοθετεί την παρούσα Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, μέσω της οποίας στοχεύει και δεσμεύεται για τα παρακάτω :

Περιβαλλοντική πολιτική:

01

Πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία

02

Πλήρη και διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου SA 8000:2014

03

Την προστασία των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη αποτροπής ατυχημάτων

04

Την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους παιδικής ή εξαναγκασμένης εργασίας

05

Την απαγόρευση κάθε μορφής και είδους παρενόχλησης, καθώς και πάσης φύσεως διάκριση

06

Την προώθηση ίσων ευκαιριών ατομικής και επαγγελματικής εξέλιξης

07

Την συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με τις ώρες εργασίας και την υπερωριακή και νυκτερινή εργασία

08

Τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων – φυσικών προσώπων

09

Τη συστηματική παροχή ενημέρωσης, σχετικά με την καθιερωμένη Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όλων των αναγνωρισμένων ενδιαφερομένων μερών και αρμοδίων φορέων

10

Τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων και μέσων που απαιτούνται

11

Το συστηματικό έλεγχο όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος

12

Τη πλήρη υποστήριξη του αναφαίρετου δικαιώματος των εργαζομένων στην ελευθερία του συνδικαλίζεσθε και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

13

Το σεβασμό στο δικαίωμα των εργαζομένων για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο

14

Τη πρόληψη και αποτροπή παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού

15

Τη διατήρηση και η προαγωγή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση :

01

Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις απειλές και τους κινδύνους που επηρεάζουν τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισης τους

02

Καθιστά διαθέσιμα στο προσωπικό όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας

03

Εξασφαλίζει τη χρήση προμηθευτών και υπεργολάβων, με υπευθυνότητα και σεβασμό των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

04

Αναγνωρίζει και καλύπτει τις ανάγκες επιμόρφωσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού

05

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση του Συστήματος που εφαρμόζει

06

Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους

07

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανωτικής μονάδας της επιχείρησης

08

Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και αυτοτέλειας της επιχείρησης

09

Ενημερώνει συστηματικά τα στελέχη της επιχείρησης για τις επιμέρους πτυχές του Συστήματος

10

Καθιερώνει σχετική Επιτροπή/Ομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και μηχανισμούς εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων

11

Καθιερώνει μηχανισμούς έλεγχου και αξιολόγησης των προμηθευτών και των υπεργολάβων που χρησιμοποιεί

12

Καθιερώνει διαδικασίες τεκμηριωμένης αντιμετώπισης παραπόνων, καταγγελιών

13

Η Διοίκηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, προστατεύει τον εργαζόμενο από τυχόν κυρώσεις επειδή υπέβαλε παράπονα και προτάσεις βελτίωσης

14

Αποδέχεται και διευκολύνει τον έλεγχο από αρμόδιες αρχές και φορείς

H ΖΙΤΑΚΑΤ θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός της θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας, συμβάλλοντας έτσι στη υλοποίηση της Πολιτικής αυτής. Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή ή τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος της ΖΙΤΑΚΑΤ.

Οποιαδήποτε απαίτηση η παράπονο, μπορεί να σταλεί επιπλέον στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Social Accountability Accreditation Services: [email protected]

Social Accountability International:  [email protected]

Eurocent:  [email protected]

ΖΙΤΑΚΑΤ: [email protected]

Για την Διοίκηση
Ημερομηνία : 01/03/2024

Δ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έργα

Facebook /

@zitakat

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE