ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον και για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007, στις φάσεις μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων.

Δεσμευόμαστε ότι η Εταιρεία μας προβλέπει για την συνεχή εξασφάλιση των παρακάτω:

Πολιτική Περιβάλλοντος:

 • Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση των πρώτων υλών και άλλων πόρων
 • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας
 • Βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού μας: Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας:

 • Προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Μείωση των πιθανών ατυχημάτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης του προσωπικού μας
 • Βελτίωση της συμμόρφωσης ως προς τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας των εσωτερικών λειτουργιών