ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μια από τις μεγαλύτερες αξίες της Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι η αποτελεσματικότητα με προτεραιότητα την ασφάλεια, για αυτό το λόγο, ανέπτυξε και εφαρμόζει τα παρακάτω, πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα:
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
  • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφαλείας ISO 39001:2012
  • Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2008

*Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.