ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
Η επιλογή του προσωπικού γίνεται πάντοτε με αυστηρά κριτήρια ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις για την ποιότητα των έργων.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εταιρείας είναι ότι διαθέτει μόνιμα στελέχη, τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν με αξιοπιστία και ταχύτητα όλα τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και διαθέτει, σε πλήρη λειτουργία, τα παρακάτω τμήματα:

  • Γενική Διεύθυνση
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαγωνισμών
  • Τμήμα Έργων
  • Τμήμα Μελετών
  • Τμήμα οικονομικό
  • Τμήμα προμηθειών, συντήρησης εξοπλισμού.