Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)

By 19/06/20204 Αυγούστου, 2020ΝΕΑ

19/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 217.982,63€